ŁÓŻKA
MATERACE
PANELE
MEBLE
STELAŻE
PODUSZKI
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DREAMS DESIGN 


     § 1

     Postanowienia wstępne


 1. Sklep internetowy Dreams Design, dostępny pod adresem internetowym www.dreamsdesign.pl prowadzony jest przez:

Dreams Design s.p. z o.o.

ul. Pilchowicka 27, 02-175 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000984940,
kapitał zakładowy 5 000 PLN,
NIP: 522-301-51-13, REGON: 147-215-637.


 1. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa m.in. warunki i zasady dokonywania zakupów drogą elektroniczną w Sklepie internetowym, zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, zasady postępowania reklamacyjnego.


       § 2

       Definicje


Użyte w niniejszym Regulaminie Sklepu internetowego Dreams Design definicje oznaczają:

Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta, dostępny w Sklepie.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwia złożenie Zamówienia.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Sklepie.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego.

Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, widoczne są w nim m.in. wybrane przez Klienta Towary.

Loginoznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego Dreams Design.

Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.dreamsdesign.pl.

  Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dreams Design s.p. z o.o. ul. Pilchowicka 27, 02-175 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

   KRS pod nr: 0000984940, kapitał zakładowy 5 000 PLN, NIP: 522-301-51-13, REGON: 147-215-637

Strony – Klient i Sprzedawca.

Towar – rzecz będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłączonym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiejUstawa z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektronicznąUstawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.


 § 3

 Kontakt ze Sklepem


      Poniżej przedstawione są dane umożliwiające szybki kontakt ze Sprzedawcą (adresowe/kontaktowe/reklamacyjne).

 1. Adres kontaktowy ze Sprzedawcą: ul.Pilchowicka 27 02-175 Warszawa

 2. adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

 3. nr telefonu Sprzedawcy: +48 881 255 100

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 77 1240 1097 1111 0010 5786 2300

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-18 oraz w soboty w godzinach 10-16.


§ 4

Wymagania techniczne


      Do korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej, tzw. e-mail,

 3. włączona obsługa plików Cookies,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.  § 5

  Informacje ogólne


 1. Sprzedawca w najszerszym (dopuszczalnym przez prawo) zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 3. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu, możliwe jest:

 1. albo przez założenie Konta (zgodnie z postanowieniami § 6Regulaminu),

 2. albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 2. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi kurierskie) oraz opcjonalnie koszt montażu o których Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.

 3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie oraz o innych kosztach, będzie podawana w Sklepie w opisie Towaru.

 4. Złożenie zamówienia nie prowadzi do zawarcia umowy, ale jest ofertą zawarcia umowy składaną przez Klienta Sprzedawcy. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenia otrzymania oferty przez Sprzedawcę wraz z informacją o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu.

 5. Klient korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

      a) niedostarczania i nieprzekazywania za pomocą środków komunikacji ze sklepem treści zabronionych przez prawo,
      b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie
      c) korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
      d) przestrzegać zapisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 6

Zakładanie Konta w sklepie


 1. Aby założyć Konto w Sklepie należy dokładnie i poprawnie wypełnić Formularz rejestracji dostępny w Sklepie.

 2. Założenie Konta jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła (ustanowionych w Formularzu rejestracji).

 4. Usługa prowadzenie Konta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.

 5. Klient ma możliwość, w każdej chwili, bez podawania przyczyny i ponoszenia opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie (adresy kontaktowe podane w §3 Regulaminie).

 6.  Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.

 2. Wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przyciskDo koszyka” lub „Skonfiguruj” - dotyczy produktu do indywidualnej konfiguracji. W przypadku produktów do indywidualnej konfiguracji należy przejść przez proces wyboru poszczególnych elementów i cech produktu.

 3. Następnie będąc w koszyku kliknąć przycisk „Do kasy”.

 4. Wybrać rodzaj dostawy (sposób dostarczenia Towaru) oraz formę płatności.

 5. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru.

 6. W przypadku składania zamówienia na firmę wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i polityki prywatności.

 8. Klient otrzyma od Sklepu potwierdzenie złożonego Zamówienia w postaci wiadomości e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 9. Klient może składać Zamówienia przez cały czas pracy serwisu Sklepu, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 10. W przypadku wszelkich niejasności, Sprzedawca będzie porozumiewać się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną.

 11. Kupujący wypełniając Formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.


§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient ma możliwość wyboru transportu towaru lub odbioru osobistego.

 1. Transport towaru na terenie Warszawy realizowany jest przez pracowników firmy Dreams Design. Usługa transportu nie obejmuje wniesienia towaru. Koszt wniesienia towaru: 100 zł brutto. Usługa wniesienia wraz z montażem: 300zł brutto. Usługa wniesienia towaru oraz usługa wniesienia z montażem może być wykonana pod warunkiem, że wniesienie Towarów w całości jest możliwe, bez ryzyka ich uszkodzenia. Jeżeli wniesienie towarów z wyżej wskazanych powodów nie będzie możliwe, Klient zobowiązany jest do odbioru Towarów od Sprzedawcy pod swoim domem, jednakże Sprzedawca zachowuje w całości określoną kwotę za dokonanie dostawy.

 2. Przesyłka na terenie Rzeczypospolitej Polski realizowana jest przesyłką kurierską. Przesyłka nie obejmuje wniesienia towaru. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, zaleca się, aby Konsument sprawdził przesyłkę. W przypadku stwierdzenia: uszkodzeń mechanicznych, niekompletności przesyłki, czy niezgodności zawartości przesyłki z Zamówieniem, Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Sugeruje się, aby w takim przypadku Konsument poinformował niezwłocznie Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji i sporządził protokół uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania jemu towaru. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przekaźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.


 1. odbiór osobisty z magazynu Sklepu pod adresem: ul. Lutosławskiego 29, 05-080 Klaudyn, opcja dostępna wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedawcą (drogą telefoniczną, bądź e-mailową).

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy (numer konta bankowego wskazany został w pkt. §3 Regulaminu).

 2. płatności online obsługiwane przez portal płatniczy Przelewy24,

 3. płatności gotówką bądź kartą płatniczą w stacjonarnych salonach Dreams Design Sp. z o.o. (lista salonów dostępna jest na stronie www.dreamsdesign.pl),

 4. płatność gotówką przy dostawie (dotyczy zamówień z wcześniej wpłaconą zaliczką o wysokości 30%),

 5. e-raty Santander Consumer Bank.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy.

 2. Szczegółowe terminy dostaw są podane w szczegółowym opisie każdego produktu w Sklepie. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. Jednakże na wyraźne życzenie Klienta Towary mogą zostać przesłane oddzielnie. Klient w takim przypadku powinien przesłać stosowną informację na adres e-mail (adres wskazany w §3 Regulaminu).

 3. Sklep prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia (zgodnie z §7 Regulaminu).

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, a przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności: przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

 2. w przypadku skorzystania z opcji E-raty Santander Consumer Bank – od dnia potwierdzenia zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Santander Consumer Bank, bezpośrednio przez Santander Consumer Bank.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, bądź telefonicznie na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego.


§ 10

Prawo odstąpienia od umowy


 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą bądź e-mailem na dane kontaktowe podane w §3 niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty odesłania Towaru).

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Prawo od odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

c) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

g) zawartej w drodze aukcji publicznej;

§ 11

Reklamacje i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego użytkowanego Produktu.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie (listem poleconym) lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien wskazać rodzaj nieprawidłowości, jak i również przybliżoną datę wystąpienia nieprawidłowości, a dodatkowo imienia, nazwiska Klienta i adresu do korespondencji.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 5. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, za niezgodność zakupionego Towaru z Umową Sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 6. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres Dreams Design Sp. z o.o. ul.Lutosławskiego 29, 05-080 Klaudyn.

 8. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacje o niej, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru.

 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Sprzedawca celem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta, dotyczących wymiany lub naprawy Towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów lub opinii gwarantów. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w zdaniach poprzednich nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Dreams Design Sp. z o.o. nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy. Klient nie może odstąpić od Umowy gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z Umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów,

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości można zgłaszać na adresy kontaktowe podane w niniejszym Regulaminie. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu,

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca w tym okresie poinformuje Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.§ 12

Dane osobowe w Sklepie


 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe zbierane są dobrowolnie w ramach Rejestracji, w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi zgodę – także w celu marketingowym.

 2. Administrator danych w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe Klientów są:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawna.

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Dreams Design Sp. z o.o. danych osobowych Klienta zawartych w Zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy własne dane osobowe - ma prawo dostępu do ich treści, wglądu, poprawiania ich a także ich aktualizacji.  Ponadto Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru (w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta). Sprzedawca jednak może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy, bądź naruszył obowiązujące przepisy prawa (a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta).  

 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Formularzu zamówienia danych osobowych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dodatkowo niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

 5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

 1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych, kartą płatniczą lub e-ratami Santander Consumer Bank, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.


§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej Sklepu. W trakcje realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te jednak nie mogą naruszyć praw nabytych Klientów Sklepu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, jak i również nie mogą w żaden sposób wpływać na treść i warunki realizacji Zamówień i Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

 3. Sprzedawca i Klient w przypadku ewentualnych sporów będą dążyć do rozwiązywania ewentualnych sporów w sposób polubowny. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne, a dokładniej przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Dreams Design Sp. z o.o.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 5. Zawartość strony internetowej Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 6. Opisy Towarów i zdjęcia Towarów pochodzą z baz danych stanowiących własność Dreams Design Sp. z o.o. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania informacji o produktach pochodzących z baz danych Dreams Design Sp. z o.o.

 7. Wszystkie Towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronie Sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżone znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 8. Sklep korzysta z plików Cookies w celu realizacji usługi zgodnie z Polityką Cookies.

 9. W przypadku dokonywania zakupu przez osobę niepełnoletnią (osobę, która nie ukończyła 18 roku życia), niezbędne jest przesłanie Sprzedawcy zgody rodziców małoletniego na dokonanie zakupu w Sklepie - na piśmie, albo e-mailem (adresy kontaktowe podane w §3 Regulaminu).

 10. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

© Dreams Design Warszawa: Łóżka i materace do sypialni