ŁÓŻKA
MATERACE
PANELE
MEBLE
STELAŻE
PODUSZKI
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Wstęp

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (dalej zwane Polityka) ma jedynie charakter informacyjny. Oznacza to, że nie jest źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego, nie jest też Umową, ani Regulaminem Sklepu Internetowego. Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.07.2018.


2. Podstawy prawne korzystania z danych osobowych

Główną podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.


3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca - Dreams Design s.p. z o.o. ul. Pilchowicka 27, 02-175 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000984940,  kapitał zakładowy 5 000 PLN, NIP: 522-301-51-13, REGON: 147-215-637.


4. Ochrona danych osobowych i prawa Klienta

Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych (zgodnie z obowiązującym prawem), stosując odpowiednią ochronę do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator danych w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe Klientów są:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

-przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

- dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

- żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

- cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).


5. W jakich celach wykorzystywane są Dane Osobowe

Za każdym razem cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

 1. zawarcie i realizacja Umowy lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem,

 2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem,

 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

 4. prezentowanie m.in. reklam, ofert lub promocji (rabatów),

 5. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje),

 6. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego,

 7. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych,

 8. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

 1. Czy Klient jest zobowiązany do podawania swoich danych?

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne. Jednak jest konieczne na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia, czy założenia Konta. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Klienta, może być brak możliwości skutecznego dokonania niektórych czynności związanych z funkcjonowaniem sklepu.


7. Przekazywanie danych

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu (oprócz administratora) mogą być:

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych za pośrednictwem portalu płatności Przelewy24 lub e-ratami Santander Consumer Bank, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.


8. Okres przechowywania Twoich danych

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po 3 latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego). Natomiast w przypadku działań marketingowych, do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie cofnięta zgoda. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania, Dane Osobowe mogą być przechowywane przez różny okres (w każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych).

W każdym przypadku:

 1. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

 2. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.


9. Odnośniki do innych stron internetowych

Administrator zaleca, aby zapoznać się z Polityką i Regulaminami stosowanymi na innych stronach, których odnośniki mogą znajdować się w Sklepie Internetowym Dreams Design.


10. Zmiany w polityce prywatności

Dreams Design s.p. z o.o. jako administrator danych osobowych, w przyszłości może zmienić Politykę m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator jednakże każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach. Każda nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z datą jej obowiązywania.

© Dreams Design Warszawa: Łóżka i materace do sypialni